Download hier onze Algemene Leveringsvoorwaarden als pdf-document

Algemene Leveringsvoorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden worden gebruikt door Savantis, waaronder wordt begrepen de Stichting Savantis Vakcentrum, de Stichting Exameninstelling Savantis, de Stichting De Vakopleiding en andere aan hen gelieerde rechtspersonen.

Artikel 1 Algemene Voorwaarden en definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de hier genoemde – met een hoofdletter geschreven – woorden de volgende betekenis:

  Aanbieding: Iedere offerte, prijsopgave of aanbod van Savantis.
  Account: Toegangscode en/of gebruikersnaam en wachtwoord e.d. waarmee een Gebruiker toegang heeft tot een Online Platform.
  Algemene Voorwaarden: Deze algemene leveringsvoorwaarden van Savantis.
  Deelnemer: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een opleiding, training, examen, bijeenkomst of workshop.
  Digitale Leermiddelen: Publicaties van Savantis die digitaal worden uitgegeven ter ondersteuning van training en opleiding.
  Gebruiker: De Opdrachtgever met een door Savantis verstrekte Licentie.
  Licentie: Elke tussen de Gebruiker en Savantis gesloten Overeenkomst (in welke vorm ook) met betrekking tot (de beschikbaarstelling van) een Online Platform.
  Online Platform: Een online leeromgeving met leermiddelen en/of content van Savantis, zoals toegang tot digitale handboeken, examens en dergelijke.
  Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Savantis een Overeenkomst sluit of de afnemer van een Product.
  Overeenkomst: De overeenkomst tussen Savantis en de Opdrachtgever, waarin wordt aangegeven welke diensten, leveringen, dan wel nader te bepalen werkzaamheden door Savantis dienen te worden verricht en de voorwaarden, deze voorwaarden hieronder begrepen, waaronder zulks dient te geschieden.
  Product: Alle producten en alle diensten die door Savantis geleverd worden, waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) Trainingen, al dan niet digitaal les- en cursusmateriaal en examens, rapporten en adviezen.
  Savantis: Stichting Savantis Vakcentrum, Stichting Exameninstelling Savantis, Stichting De Vakopleiding en andere gelieerde rechtspersonen.
  Student: De persoon die een vo-, mbo- of hbo-opleiding, praktijkonderwijs of training volgt.
  Training: Een training, opleiding of cursus van Savantis.
  Uitgave: ieder rapport of iedere publicatie van of namens Savantis waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) studieboeken, syllabi, handboeken, brochures en andere gedrukte/papieren publicaties alsmede alle Digitale Leermiddelen en examens (inclusief hetgeen verkregen is van of via een Online Platform).

 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en Overeenkomsten met Savantis en op alle daaruit voortvloeiende verbintenissen van
 3. Daar waar in de Algemene Voorwaarden “hij/zijn” staat, dient tevens “zij/haar” te worden gelezen.
 4. Afwijkingen op de Aanbieding, de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk schriftelijk vooraf met Savantis overeengekomen en deze afwijkingen gelden slechts voor de specifieke Aanbieding of Overeenkomst waarvoor zij zijn overeengekomen.
 5. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht en zullen Savantis en Opdrachtgever in overleg treden om bedoelde bepaling te vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk doel en strekking van bedoelde bepaling benadert.
 6. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van Opdrachtgever of andere voorwaarden waarnaar van de Opdrachtgever afkomstige stukken verwijzen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 7. Indien Opdrachtgever, een Gebruiker, een Deelnemer of Student gebruik maakt van een Online Platform gelden er aanvullende (algemene- c.q. gebruiks-)voorwaarden van De betreffende (aanvullende) voorwaarden zijn te raadplegen en te downloaden en te printen via het betreffende Online Platform. Het gebruik van het Online Platform is uitsluitend toegestaan en mogelijk indien de betreffende (aanvullende) voorwaarden zijn geaccepteerd (middels het aanklikken van een vinkje voor akkoord).

Artikel 2 Offerte

 1. Alle Aanbiedingen van Savantis zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. In geval van strijd tussen het bepaalde in een Aanbieding en deze Algemene Voorwaarden prevaleert het bepaalde in de Aanbieding tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Artikel 3 Levering en eigendomsvoorbehoud

 1. Alle leveringen van Savantis binnen Nederland, voor zover niet digitaal geleverd, geschieden franco huis. Savantis behoudt zich de eigendom van alle door haar geleverde goederen voor, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden van alle vorderingen, in ieder geval die uit hoofde van de levering, die Savantis op de Opdrachtgever heeft.
 2. Voor leveringen buiten Nederland worden de extra verzendkosten in rekening gebracht.
 3. Zakelijke afnemers uit de Europese Unie (uitgezonderd Nederland), dienen bij de bestelling hun BTW identificatienummer op te geven om voor netto levering in aanmerking te kunnen komen.
 4. De door Savantis opgegeven levertijden zijn indicatief en gelden niet als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding o.g.v. de Aanbieding van Savantis inclusief deze Algemene Voorwaarden.
 2. Wijzigingen van de Overeenkomst vinden enkel schriftelijk plaats.
 3. Op de Overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van In geval van strijd tussen het bepaalde in de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is vermeld.
 4. Een Overeenkomst geldt per direct als ontbonden en Savantis is bevoegd om per direct de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst te beëindigen of op te schorten alsmede om het reeds geleverde doch nog niet (geheel) betaalde als haar eigendom terug te vorderen, in geval van: (i) (aanvraag of verlening van) faillissement van Opdrachtgever, (ii) (aanvraag of verlening van) surséance van betaling van Opdrachtgever, (iii) indien Opdrachtgever een zogenaamd pre-pack verzoek indient en verzoekt om een stille bewindvoerder/curator te benoemen, (iv) indien Opdrachtgever een besluit tot ontbinding neemt of (v) indien Opdrachtgever haar onderneming stillegt. Indien een of meer van voornoemde gevallen zich voordoet, is al hetgeen Opdrachtgever op basis van de Overeenkomst reeds verschuldigd was en nog verschuldigd zou zijn, per direct en volledig opeisbaar. Savantis is bij ontbinding op grond van dit artikel nimmer schadeplichtig jegens Opdrachtgever.
 5. Savantis behoudt zich het recht voor om ter uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen
 6. Derden kunnen aan de door Savantis verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart Savantis van iedere aanspraak van derden uit welke hoofde dan ook.
 7. Door ondertekening van het aanmeldingsformulier of acceptatie van de Aanbieding, bijv. door akkoord te geven via een e-mail of akkoord te gaan met de Aanbieding via de website / webshop, bevestigt de Opdrachtgever kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en toepasselijkheid daarvan.

Artikel 5 Verplichtingen van de Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever dient zich te onthouden van handelingen die Savantis verhinderen om de Overeenkomst naar behoren uit te voeren.
 2. Indien de aanvang en de voortgang c.q. uitvoering van de Overeenkomst wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de Opdrachtgever verantwoordelijk is of door omstandigheid gelegen in de risicosfeer van de Opdrachtgever, dient Opdrachtgever de daaruit voortvloeiende kosten en/of schade aan Savantis te vergoeden.
 3. De Opdrachtgever mag zonder voorafgaande toestemming van Savantis aan derden geen mededeling doen over de werkwijze van
 4. Leermiddelen, examens en rapportages die door Savantis zijn opgesteld voor de Opdrachtgever mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Savantis openbaar worden gemaakt of aan derden ter beschikking worden gesteld. Zie ook artikel 10.

Artikel 6 Betaling

 1. Alle betalingen dienen te geschieden in wettelijke valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting, tenzij vooraf schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Bestellingen via de website/webshop dienen vooraf betaald te worden.
 3. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Voor betaling van facturen die trainingen betreffen geldt een verlengde betalingstermijn van 28 dagen na factuurdatum.
 4. Wat betreft de factuurdatum is de dagtekening van de door Savantis verzonden factuur bepalend.
 5. Indien niet tijdig betaald wordt is Opdrachtgever vanaf de hiervoor genoemde vervaldatum de wettelijke handelsrente (vermeerderd met 2% op jaarbasis) In geval de Overeenkomst is gesloten met een consument geldt de in art. 6:119 BW genoemde rente.
 6. In geval van niet tijdige betaling is Savantis tevens gerechtigd haar verdere werkzaamheden en leveringen op te schorten alsmede om voor toekomstige leveringen vooruitbetaling of het stellen van genoegzame zekerheid te verlangen.
 7. Reclames omtrent de (inhoud of de hoogte van de) factuur moeten zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen acht dagen na dagtekening van factuur schriftelijk door Savantis zijn ontvangen, bij gebreke waarvan enig recht om de opeisbaarheid van het verschuldigde bedrag van de betreffende factuur te betwisten, vervalt.
 8. De buitengerechtelijke (incasso)kosten komen voor rekening en risico van de Opdrachtgever als ontijdig of onvolledig betaald wordt. Deze kosten worden bepaald op grond van art. 6:96 BW c.q. de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK).

Artikel 7 Overmacht

 1. Indien de Overeenkomst door overmacht aan de zijde van Savantis niet of slechts ten dele kan worden uitgevoerd, geeft dit geen recht op vermindering van de overeengekomen
 2. Indien door overmacht aan de zijde van Savantis de Overeenkomst niet kan worden uitgevoerd, is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot schadevergoeding (o.a. niet wegens inkomensderving, omzetverlies en/of verlies van vakantiedagen).
 3. Indien vanwege de Opdrachtgever of door omstandigheden aan zijn zijde, de uitvoering van de Overeenkomst (tijdelijk of geheel) niet of slechts ten dele kan geschieden respectievelijk niet zinvol is, geeft dat de Opdrachtgever geen recht op (gehele of gedeeltelijke) vermindering van de overeengekomen totaalprijs (voor de desbetreffende periode).

Artikel 8 Vertrouwelijke informatie

 1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle vertrouwelijke informatie en gegevens (zijnde die informatie en gegevens waarvan de andere partij schriftelijk heeft aangegeven dat het vertrouwelijke informatie en gegevens betreft of waarvan anderszins duidelijk is dat het vertrouwelijke informatie betreft) tenzij openbaarmaking is vereist op grond van wet- of toepasselijke regelgeving.
 2. Savantis zal zijn medewerkers er uitdrukkelijk op wijzen, dat zij tot geheimhouding verplicht
 3. Savantis is niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door zijn medewerkers, indien Savantis aannemelijk kan maken deze schending redelijkerwijs niet te hebben kunnen

Artikel 9 Privacy

Als onderdeel van de levering van zijn Producten kan het zijn dat Savantis persoonsgegevens van Deelnemers, Gebruikers, Opdrachtgevers en/of Studenten verwerkt. Voor het waarborgen van de privacy handelt Savantis naar de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In de Privacy Verklaring Savantis is beschreven welke informatie verzameld kan worden en hoe deze gebruikt wordt als onderdeel van de levering van de verschillende Producten. Savantis kan de informatie in deze privacy verklaring aanpassen en raadt u daarom aan om deze Verklaring voor het aangaan van elke Overeenkomst te lezen.

Artikel 10 Auteurs- en eigendomsrecht

 1. Alle door Savantis uitgegeven Uitgaven zijn beschermd door het auteursrecht. Het is de Opdrachtgever, Deelnemer en/of Student niet toegestaan om enige Uitgave -deels of geheel- te (laten) verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar te maken of te publiceren in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Savantis. Voor wat betreft een Online Platform geldt dat de Opdrachtgever/Gebruiker hier uitsluitend gebruik van mag maken voor eigen gebruik gedurende de looptijd/de geldigheidsduur van de
 2. Het is de Opdrachtgever en/of de Deelnemer en/of Student niet toegestaan om (oefen)examens van Savantis anders dan voor eigen gebruik te gebruiken. Het is niet toegestaan deze te kopiëren, buiten de reikwijdte van de Overeenkomst te gebruiken, gebruik door derden toe te staan danwel deze (oefen)examens op enige andere wijze te verspreiden of te openbaren.
 3. Het auteursrecht en alle overige intellectuele eigendomsrechten op (oefen)examens, Uitgaven, Digitale Leermiddelen en (informatie uit) Online Platforms, is en blijft te allen tijde bij Savantis, tenzij en voor zover nadrukkelijk schriftelijk met Savantis anders is overeengekomen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Alle Producten van Savantis zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid Savantis is niet aansprakelijk voor eventuele schade door het gebruik van in deze Producten gepresenteerde informatie.
 2. Savantis is niet aansprakelijk behoudens in geval van schade als gevolg van opzet of grove
 3. Aansprakelijkheid van Savantis voor indirecte schade en/of gevolgschade is geheel uitgesloten. Onder indirecte en/of gevolgschade wordt in ieder geval verstaan (maar niet beperkt tot): winst- en omzetderving, verlies arbeidstijd, schade aan personen en dieren, schade aan zaken van de Opdrachtgever of derden, lichamelijke- of psychische schade, bedrijfstagnatie, opslag en verblijfkosten
 4. Iedere aansprakelijkheid van Savantis voor door een Opdrachtgever in totaal geleden schade is beperkt tot: (i) het bedrag dat in het betreffende geval door de (aansprakelijkheids)verzekeraar van Savantis wordt uitgekeerd of (ii) indien – om welke reden dan ook – geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, tot de door Savantis bij de Opdrachtgever in rekening gebrachte vergoeding terzake de betreffende Overeenkomst met een maximum van in totaal € 50.000 (zegge: vijftigduizend Euro).
 5. Enige aansprakelijkheid van Savantis kan slechts ontstaan indien Opdrachtgever Savantis onverwijld en deugdelijk gemotiveerd schriftelijk op de hoogte brengt van de schade en schadeoorzaak, Savantis waar mogelijk een redelijke termijn gunt ter zuivering van enige tekortkoming en Savantis na het verstrijken van deze termijn in haar verplichtingen toerekenbaar tekort blijft schieten.
 6. Alle aanspraken en vorderingsrechten van de Opdrachtgever (uit welke hoofde dan ook) jegens Savantis in verband met de Overeenkomst c.q. de door Savantis verrichte werkzaamheden, vervallen 12 maanden na de dag waarop de Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Savantis voor die schade. In alle gevallen vervallen voornoemde rechten en andere aanspraken 24 maanden na de datum van uitvoering van de werkzaamheden door Savantis.

Artikel 12 Retourzendingen

 1. Het Account van een Online Platform kan binnen twee weken na aanschaf kosteloos worden geretourneerd indien het Account niet is geactiveerd en ongebruikt is.
 2. Overige ongebruikte leermiddelen kunnen binnen twee weken na levering kosteloos worden geretourneerd. De verzendkosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
 3. Indien is geleverd aan een onderwijsinstelling of boekhandel, worden retourzendingen later dan twee weken na levering ook geaccepteerd onder de volgende voorwaarden:
  • de leermiddelen dienen in nieuwstaat te zijn (ongeopend en ongebruikt) en mogen niet langer dan acht weken in het bezit van de Opdrachtgever zijn;
  • het maximaal aantal terug te sturen exemplaren is (vooraf) ter bepaling aan Savantis;
  • creditering geschiedt tegen de inkoopprijs verminderd met 20% behandelingskosten;
  • de kosten voor terugzending zijn voor rekening van de Opdrachtgever;
  • online leermiddelen waarvoor een Account nodig is, kunnen alleen worden geretourneerd indien het Account niet is geactiveerd en ongebruikt is;
  • retourzending gebeurt voor risico van de Opdrachtgever en de Opdrachtgever dient op verzoek een afgiftebewijs van de geretourneerde leermiddelen te kunnen

Artikel 13 Aanmelding Training

 1. Voor het aanmelden voor een Training dient gebruik gemaakt te worden van het Savantis aanmeldingsformulier of andere door Savantis goedgekeurde aanmeldingsmogelijkheden, of via de website van Na inschrijving kan de Training worden geannuleerd onder de voorwaarden van artikel 15 en/of 17.
 2. Aanmeldingen kunnen ook plaatsvinden via een bedrijfsadviseur van Savantis.
 3. Een aanmelding is voorlopig en wordt pas definitief na acceptatie q. bevestiging door Savantis, zie ook artikel 14.

Artikel 14 Inschrijving Training

 1. Inschrijving op een Training geschiedt op volgorde van binnenkomst van de aanmeldingsformulieren c.q. aanmeldingen door een bedrijfsadviseur van Savantis tot het door Savantis vastgesteld aantal maximum aantal Deelnemers is bereikt.
 2. Na inschrijving ontvangt de Opdrachtgever/ Deelnemer (per post of per e-mail) een Wanneer een e-mail terecht komt in de spam box van de Opdrachtgever of Deelnemer dan ontslaat dit hem niet van zijn verplichtingen jegens Savantis.
 3. De inschrijving van een mogelijke Deelnemer kan door Savantis onder andere worden geweigerd indien blijkt dat op naam van de beoogde Deelnemer en/of Opdrachtgever (een of meer) facturen geregistreerd staan die niet binnen de afgesproken vervaldatum zijn Bovendien kan bij gebleken slecht betaalgedrag van de Opdrachtgever de inschrijving door Savantis worden geweigerd of kunnen afwijkende betalingsvoorwaarden worden gesteld om toch als Deelnemer toegelaten te worden.

Artikel 15 Wijzigingen Training

 1. Indien er voor een Training minder Deelnemers zijn ingeschreven dan het door Savantis vastgestelde minimum aantal Deelnemers, heeft Savantis het recht een reeds geplande Training af te zeggen of de aanvangsdatum en/of locatie te wijzigen.
 2. Indien de aanvangsdatum en/of locatie van de Training door Savantis wordt gewijzigd, zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld.
 3. Ingeval van een maatwerk- en/of bedrijfstraining kan de Opdrachtgever de afgesproken trainingsdatum/-data tot vier weken voor aanvang van de betreffende trainingsdag(en) in overleg met Savantis kosteloos wijzigen mits de Training alsnog kan worden uitgevoerd binnen drie maanden na de oorspronkelijk afgesproken trainingsdatum/-data. Als dat niet mogelijk is en in alle andere gevallen brengt Savantis de volgende annuleringskosten in rekening aan de Opdrachtgever:
  • bij annulering tot vier weken voor aanvang van de Training 50% van de prijs voor de
  • bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de Training is de Opdrachtgever de volledige prijs voor de Training verschuldigd.

Artikel 16 Prijs voor een Training

 1. Savantis zal jaarlijks de prijs van trainingen aanpassen aan de hand van het actuele prijspeil en -ontwikkelingen.
 2. Savantis behoudt zich te allen tijde het recht voor om de prijs voor een Training tussentijds te wijzigen, zie ook artikel 17.a.
 3. Tijdig voor aanvang van de Training ontvangt de Opdrachtgever een factuur.
 4. Indien de factuur niet is voldaan binnen de betalingstermijn (zie artikel 6c.) of nog onbetaald is op de dag dat de Training aanvangt, is Savantis gerechtigd de Opdrachtgever, dan wel de door de Opdrachtgever afgevaardigde Deelnemer, uit te schrijven als Deelnemer aan de Training waarvoor is ingeschreven. Dit ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

Artikel 17 Annulering Training

 1. Indien door Savantis de prijs voor de Training en/of de locatie of de datum van de Training wordt gewijzigd, dan wel de locatie en/of datum voor het eerst aan Opdrachtgever wordt bekend gemaakt, kan de Opdrachtgever de inschrijving voor de Training schriftelijk annuleren, mits de Opdrachtgever er voor zorgdraagt dat Savantis de schriftelijke annulering uiterlijk binnen vijf werkdagen heeft ontvangen. Indien de Opdrachtgever de Training reeds geheel of gedeeltelijk heeft betaald, zal het reeds betaalde bedrag door Savantis worden teruggestort. Als annuleringsdatum geldt de datum waarop de annulering door Savantis wordt ontvangen.
 2. Ingeval van annulering door de Opdrachtgever op grond van sub a. welke later dan de vijf dagen na datering van de schriftelijke mededeling van Savantis is ontvangen en in alle overige gevallen van annulering, brengt Savantis de volgende annuleringskosten in rekening aan de Opdrachtgever:
  - bij annulering tot vier weken voor aanvang van de Training 50% van de prijs voor de Training.
  - bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de Training is de Opdrachtgever de volledige prijs voor de Training verschuldigd.
 3. Indien de Deelnemer niet geplaatst kan worden op de Training waarvoor hij is aangemeld (als gevolg van een omstandigheid die voor rekening komt van c.q. kan worden toegerekend aan Savantis), dan zal, indien de prijs voor de Training reeds (geheel of gedeeltelijk) is betaald, volledige restitutie plaatsvinden. Savantis is nimmer gehouden tot meer dan restitutie voornoemd.
 •  

Artikel 18 Vervanging Training

Is de ingeschreven Deelnemer verhinderd, dan is het mogelijk dat de Opdrachtgever (kosteloos) een vervang(st)er daarvoor in de plaats stuurt. Dit dient voor aanvang van de Training schriftelijk aan Savantis te worden gemeld.

Artikel 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter Iedere Aanbieding en Overeenkomst c.q. iedere rechtsverhouding tussen Savantis en de Opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

Geschillen, welke mochten ontstaan tussen de Opdrachtgever en Savantis, worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 augustus 2023 en komen in de plaats van alle eerdere algemene (leverings-)voorwaarden. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KvK-nummer 41149071 (Stichting Savantis Vakcentrum), KvK- nummer 41174465 (Stichting Exameninstelling Savantis) en KvK-nummer 30235044 (Stichting De Vakopleiding). De Algemene Voorwaarden zijn tevens te raadplegen en te downloaden via de website van Savantis (www.savantis.nl). Op verzoek zal Savantis kosteloos een kopie van de Algemene Voorwaarden ter beschikking stellen.