Algemene Leveringsvoorwaarden van Stichting Savantis Vakcentrum (hierna: “Savantis”) en Stichting Exameninstelling Savantis (hierna: “Exameninstelling Savantis”).

DEEL I ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Algemene Voorwaarden en definities:
a. In deze algemene leveringsvoorwaarden hebben de volgende – met een hoofdletter geschreven – woorden de volgende betekenis:

Account: Een gebruikersnaam en een wachtwoord waarmee een Gebruiker toegang heeft tot een Online Platform.

Algemene Voorwaarden: Deze algemene leveringsvoorwaarden van Savantis Vakcentrum en/of Exameninstelling Savantis.

Deelnemer: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een Training.

Digitale Leermiddelen: Een Cd-Rom, een USB stick en/of andere digitale publicaties van Savantis.

Exameninstelling Savantis: Stichting Exameninstelling Savantis, gevestigd te Waddinxveen en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 41174465.

Gebruiker: De Opdrachtgever met een door Savantis verstrekte Licentie.

Licentie: Elke tussen de Gebruiker en Savantis gesloten overeenkomst (in welke vorm dan ook) met betrekking tot de beschikbaarstelling van een Online Platform.

Overeenkomst: De overeenkomst tussen Savantis en de Opdrachtgever, waarin wordt aangegeven welke diensten, leveringen, dan wel nader te bepalen werkzaamheden door Savantis dienen te worden verricht en de voorwaarden, deze voorwaarden hieronder begrepen, waaronder zulks dient te geschieden.

Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Savantis een Overeenkomst sluit of de afnemer van een Product.

Producten: Alle producten en diensten die door Savantis geleverd worden, waaronder begrepen (maar niet beperkt) tot materiaal voor een Training, lesmateriaal en examens.

Savantis: Savantis Vakcentrum en/of Exameninstelling Savantis.

Savantis Vakcentrum: Stichting Savantis Vakcentrum, gevestigd te Waddinxveen en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41149071.

Student: De persoon die bol-onderwijs (beroeps opleidende leerweg) of bbl-onderwijs (beroeps begeleidende leerweg) volgt in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB); of die algemeen voortgezet onderwijs volgt; of praktijkonderwijs volgt; of die hoger beroepsonderwijs volgt.

Uitgave: iedere publicatie van of namens Savantis waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) studieboeken, syllabi, handboeken, brochures, Cd-Roms en andere gedrukte/papieren publicaties en Digitale Leermiddelen.

Online Platform: Een online leeromgeving met online leermiddelen en/of content van Savantis.

Training: Een training of cursus van Savantis.

b. Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit de volgende delen:

Deel I het bepaalde in deel I geldt zowel m.b.t. Savantis Vakcentrum als m.b.t. Exameninstelling Savantis
   
Deel II het bepaalde in deel II geldt uitsluitend met betrekking tot Savantis Vakcentrum
   
Deel III bepalingen m.b.t. Training

c. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen/offertes van Savantis en Overeenkomsten met Savantis en daaruit voortvloeiende verbintenissen van Savantis.

d. Daar waar in de Algemene Voorwaarden “hij/zijn” staat, dient tevens “zij/haar” te worden gelezen.

e. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk vooraf met Savantis zijn overeengekomen en gelden slechts voor de specifieke offerte of Overeenkomst waarvoor zij zijn overeengekomen.

f. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht en zullen Savantis en Opdrachtgever in overleg treden om bedoelde bepaling te vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk doel en strekking van bedoelde bepaling benadert.

g. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van Opdrachtgever of andere voorwaarden waarnaar van de Opdrachtgever afkomstige stukken verwijzen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

h. Indien de Opdrachtgever of een Gebruiker of een Deelnemer gebruik maakt van een Online Platform gelden er aanvullende (algemene- c.q. gebruiks)voorwaarden van Savantis. De betreffende (aanvullende) voorwaarden zijn te raadplegen en te downloaden en te printen via het betreffende Online Platform. Het gebruik van het Online Platform is uitsluitend toegestaan en mogelijk indien de betreffende (aanvullende) voorwaarden zijn geaccepteerd (middels het aanklikken van een vinkje voor akkoord).

Artikel 2 Offerte:

Alle offertes (aanbiedingen en prijsopgaven) van Savantis zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven of schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Op iedere offerte zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. In geval van strijd tussen het bepaalde in de offerte en de Algemene Voorwaarden prevaleert het bepaalde in de offerte, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.

Artikel 3 Levering:

a. Alle leveringen van Savantis binnen Nederland, voor zover niet digitaal geleverd, geschieden franco huis. Savantis behoudt zich de eigendom van alle door haar geleverde of te leveren zaken voor, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden van alle vorderingen, in ieder geval die uit hoofde van de levering, die Savantis op de Opdrachtgever heeft.

b. Voor leveringen buiten Nederland worden de extra verzendkosten in rekening gebracht.

c. Zakelijke afnemers uit de Europese Unie (uitgezonderd Nederland), dienen bij de bestelling hun BTW identificatienummer op te geven om voor netto- levering in aanmerking te kunnen komen.

d. De door Savantis opgegeven levertijden zijn indicatief en gelden niet als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 Overeenkomst:

a. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Savantis de Overeenkomst schriftelijk heeft aanvaard. Dit geldt eveneens voor wijzigingen in de Overeenkomst.

b. Op de Overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. In geval van strijd tussen het bepaalde in de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is vermeld.

c. Savantis is bevoegd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en het reeds geleverde doch nog niet (geheel) betaalde als haar eigendom terug te vorderen door middel van een schriftelijke mededeling daarvan aan de Opdrachtgever, in geval van: (i) (aanvraag of verlening van) faillissement van Opdrachtgever, (ii) (aanvraag of verlening van) surséance van betaling van Opdrachtgever, (iii) indien Opdrachtgever een zogenaamd pre-pack verzoek indient en verzoekt om een stille bewindvoerder/curator te benoemen en (iv) indien Opdrachtgever een besluit tot ontbinding neemt c.q. haar onderneming stillegt. Indien een of meer van voornoemde gevallen zich voordoet, is al hetgeen Opdrachtgever op basis van de Overeenkomst reeds verschuldigd was en nog verschuldigd zou zijn, per direct en volledig opeisbaar. Savantis is bij ontbinding op grond van dit artikel nimmer schadeplichtig jegens Opdrachtgever.

d. Savantis behoudt zich het recht voor om ter uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.

e. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden door Savantis geen rechten ontlenen.

Artikel 5 Verplichtingen van de Opdrachtgever:

a. De Opdrachtgever dient zich te onthouden van handelingen die Savantis verhinderen om de Overeenkomst naar behoren uit te voeren.

b. Indien de aanvang en de voortgang c.q. uitvoering van de Overeenkomst wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de Opdrachtgever verantwoordelijk is c.q. de omstandigheid gelegen is in de risicosfeer van de Opdrachtgever, dient Opdrachtgever de daaruit voortvloeiende werkelijke schade aan Savantis te vergoeden.

c. De Opdrachtgever mag zonder toestemming van Savantis aan derden geen mededeling doen over de werkwijze van Savantis. Rapportages die door Savantis zijn opgesteld voor de Opdrachtgever mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Savantis aan derden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 6 Betaling:

a. Alle betalingen dienen te geschieden in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

b. Indien (volledige) betaling van een factuur van Savantis na de vervaltermijn geschiedt, zal aan de Opdrachtgever – indien deze een natuurlijke persoon is – de wettelijke rente (ex art. 6:119 BW)in rekening worden gebracht. Indien de Opdrachtgever geenconsument is maar een rechtspersoon dan wel een natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zal Savantis aan de Opdrachtgever de wettelijke handelsrente (ex artikel 6:119a BW) in rekening brengen. De dagtekening van de door Savantis verzonden factuur is bepalend. In geval van niet tijdige betaling is Savantis tevens gerechtigd om alle verdere werkzaamheden/leveringen op te schorten en om voor toekomstige leveringen vooruitbetaling of het stellen van genoegzame zekerheid te verlangen.

c. Reclames omtrent de (hoogte van de) factuur moeten zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen acht dagen na dagtekening van factuur schriftelijk door Savantis zijn ontvangen, bij gebreke waarvan enig recht om de opeisbaarheid van het verschuldigde bedrag van de betreffende factuur te betwisten, vervalt.

d. De (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten - komen (deels) voorrekening van de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever geenconsument is (maar handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) geldt het volgende. De vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten wordt – met een minimum van € 40,-- gesteld op 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500,-- van de vordering, 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2.500,-- van de vordering, 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5.000,-- van de vordering, 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000,--van de vordering en 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,--. Indien de Opdrachtgever een consument is, maakt Savantis aanspraak op vergoeding van buitengerechtelijke kosten conform de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK).

Artikel 7 Overmacht:

a. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht aan de zijde van Savantis niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd, geeft dit geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs. Indien door overmacht van Savantis de overeengekomen werkzaamheden niet worden uitgevoerd, is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot schadevergoeding (al dan niet wegens inkomensderving c.q. omzetverlies en/of verlies van vakantiedagen).

b. Indien door maatregelen van de Opdrachtgever de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden tijdelijk niet of slechts ten dele kan geschieden respectievelijk niet zinvol is, geeft dat geenrecht op (gehele of gedeeltelijke) vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.

Artikel 8 Vertrouwelijke informatie:

a. Savantis verplicht zich tot geheimhouding jegens derden van alle vertrouwelijke informatie en gegevens (zijnde die informatie en gegevens waarvan Opdrachtgeverschriftelijk heeft aangegeven dat het vertrouwelijke informatie en gegevens betreft), afkomstig van Opdrachtgever, tenzij openbaarmaking is vereist op grond van wet- of toepasselijke regelgeving.

b. Savantis zal zijn medewerkers er uitdrukkelijk op wijzen, dat zij tot geheimhouding verplicht zijn.

c. Savantis is niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door zijn medewerkers, indien Savantis aannemelijk kan maken deze schending redelijkerwijs niet te hebben kunnen verhinderen.

Artikel 9 Privacy:

Als onderdeel van de levering van zijn Producten kan het zijn dat Savantis persoonsgegevens van Deelnemers, Gebruikers, Opdrachtgevers en/of Studenten verwerkt. Voor het waarborgen van de privacy handelt Savantis naar de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In de Privacy Verklaring Savantis is beschreven welke informatie verzameld kan worden en hoe deze gebruikt wordt als onderdeel van de levering van de verschillende Producten. Savantis kan de informatie in deze privacy verklaring aanpassen en raadt u daarom aan om deze Verklaring voor het aangaan van elke Overeenkomst te lezen.

Artikel 10 Auteurs- en eigendomsrecht:

a. De door Savantis uitgegeven Uitgaven (met uitzondering van online leermiddelen) die de Opdrachtgever heeft aangeschaft of tijdens een Training aan de Deelnemer zijn uitgereikt, zijn (nadat Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan)eigendom van de Opdrachtgever en/of Deelnemer. De Opdrachtgever en/of Deelnemer mogen de Uitgaven niet(gedeeltelijk) (laten) verveelvoudigen, of opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar maken in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, doorfotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Savantis. Voor wat betreft een Online Platform geldt dat de Opdrachtgever hier uitsluitend gebruik van kan blijven maken gedurende de looptijd van de Licentie.

b. Het is de Opdrachtgever en/of de Deelnemer niet toegestaan om de geleverde (oefen)examens te kopiëren, buiten de reikwijdte van de Overeenkomst te gebruiken, of gebruik door derden toe te staan.

c. Het auteursrecht c.q. overige intellectuele eigendomsrechten op Uitgaven, Digitale Leermiddelen, Online Platforms en overige uitgaven, alsmede de examens rust te allen tijde bij Savantis, tenzij nadrukkelijk schriftelijk met Savantis anders is overeengekomen. 

Artikel 11 Aansprakelijkheid:

Alle Producten van Savantis zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Savantis is niet aansprakelijk voor eventuele schade door het gebruik van in deze Producten gepresenteerde informatie. Savantis is niet aansprakelijk behoudens in geval van schade als gevolg van opzet of grove schuld. Aansprakelijkheid van Savantis voor indirecte schade (waaronder in elk geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen) is uitgesloten. Iedere aansprakelijkheid van Savantis voor de door een Opdrachtgever in totaal geleden schade is beperkt tot: (i) het bedrag dat in het betreffende geval door de (aansprakelijkheids)verzekeraar wordt uitgekeerd of (ii) indien – om welke reden dan ook – geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, tot de door Savantis jegens de Opdrachtgever in rekening gebrachte vergoeding terzake de betreffende Overeenkomst met een maximum van in totaal EUR 50.000,-- (vijftigduizend Euro).

Enige aansprakelijkheid van Savantis kan slechts ontstaan indien Opdrachtgever Savantis onverwijld en deugdelijk gemotiveerd schriftelijk op de hoogte brengt van de schade(oorzaak), Savantis waar mogelijk een redelijke termijn gunt ter zuivering van enige tekortkoming en Savantis na het verstrijken van deze termijn in haar verplichtingen toerekenbaar tekort blijft schieten.

Alle aanspraken en vorderingsrechten van de Opdrachtgever (uit welke hoofde dan ook) jegens Savantis in verband met de Overeenkomst c.q. de door Savantis verrichte werkzaamheden, vervallen 12 maanden na de dag waarop de Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Savantis voor die schade. In alle gevallen vervallen voornoemde rechten en andere aanspraken 24 maanden na de datum van uitvoering van de werkzaamheden door Savantis.

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter:

Iedere aanbieding/offerte en Overeenkomst c.q. iedere de rechtsverhouding tussen Savantis en de Opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Geschillen, welke mochten ontstaan tussen de Opdrachtgever en Savantis, worden (in eerste aanleg) bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Den Haag.

DEEL II SAVANTIS VAKCENTRUM

Het bepaalde in Deel II van deze Algemene Voorwaarden geldt uitsluitend met betrekking tot Uitgeverij Savantis, onderdeel van Savantis Vakcentrum.

Artikel 13 Betaling

Voor onderwijsinstellingen en boekhandels geldt dat betalingen van de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum dienen plaats te vinden op het rekeningnummer als vermeld in de factuur. Voor Opdrachtgevers die geen onderwijsinstelling of boekhandel zijn, geldt dat betalingen voorafgaande aan de levering dienen te geschieden middels IDEAL dan wel op rekeningnummer IBAN NL13 INGB 066.92.14.523, BIC INGBNL2A ten name van Savantis te Waddinxveen onder vermelding van het referentienummer of de gewenste artikelnummers.

Artikel 14 Retourzendingen:

a. Online leermiddelen kunnen binnen 2 weken na levering kosteloos worden geretourneerd indien het Account niet is geactiveerd. Overige ongebruikte leermiddelen kunnen binnen 2 weken na levering kosteloos worden geretourneerd. De verzendkosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

b. Ongeopende en ongebruikte leermiddelen, die langer dan 2weken na levering worden geretourneerd door de onderwijsinstelling of boekhandel worden alleen teruggenomen onder de volgende voorwaarden:

i. de leermiddelen dienen in nieuwstaat te zijn en mogen niet langer dan 8 weken in het bezit van de Opdrachtgever zijn;

ii. het aantal terug te sturen exemplaren is ter bepaling aan Savantis;

iii. creditering geschiedt tegen de eenheidsprijs, verminderd met 20%behandelingskosten;

iv. de verzendkosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever;

v. online leermiddelen waarvoor een Account nodig is kunnen alleen worden geretourneerd indien het Account niet is geactiveerd;

vi.de Opdrachtgever dient op verzoek een afgiftebewijs van de geretourneerde leermiddelen te kunnen overleggen.

DEEL III TRAINING

Artikel 15 Aanmelding Training:

a. Voor het aanmelden voor een Training dient gebruikgemaakt te worden van het Savantis aanmeldingsformulier of andere door Savantis goedgekeurde aanmeldings-formulieren of via de website van Savantis. Na inschrijving kan de Training worden geannuleerd onder de voorwaarden van artikel 18.

b. Aanmeldingen kunnen ook plaatsvinden via een bedrijfsadviseur van Savantis.

Artikel 16 Inschrijving Training:

a. Inschrijving op een Training geschiedt op volgorde van binnenkomst van de aanmeldingsformulieren c.q. aanmeldingen door een bedrijfsadviseur van Savantis tot het door Savantis vastgesteld aantal maximum aantal Deelnemers is bereikt.

b. Na inschrijving ontvangt de Opdrachtgever (per post of per e-mail) een bevestiging. Wanneer een e-mail terecht komt in de spam box van de Opdrachtgever/Deelnemer dan ontslaat dit de Opdrachtgever/Deelnemer niet van zijn verplichtingen jegens Savantis.

c. De inschrijving van een Deelnemer kan door Savantis worden geweigerd indien blijkt dat op naam van de beoogde Deelnemer en/of Opdrachtgever (een of meer) facturen geregistreerd staan die niet binnen de afgesproken vervaldatum zijn voldaan. Bovendien kan bij gebleken slecht betaalgedrag van de Opdrachtgever de inschrijving door Savantis worden geweigerd of kunnen afwijkende betalingsvoorwaarden worden gesteld om toch als Deelnemer toegelaten te worden.

Artikel 17 Wijzigingen Training:

a. Indien er voor een Training minder Deelnemers zijn ingeschreven dan het door Savantis vastgestelde minimumaantal Deelnemers, heeft Savantis het recht een reeds geplande Training af te zeggen of de aanvangsdatum en/of locatie te wijzigen.

b. Indien de aanvangsdatum en/of locatie van de Training door Savantis wordt gewijzigd, zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld.

c. Ingeval van een maatwerk- en/of bedrijfstraining kan de Opdrachtgever de afgesproken trainingsdatum/-data tot 4 weken voor aanvang van de betreffende trainingsdag(en) in overleg met Savantis kosteloos wijzigen, indien de training alsnog kan worden uitgevoerd binnen 3 maanden na de oorspronkelijk afgesproken trainingsdatum/-data. Indien dat niet mogelijk is en in alle andere gevallen brengt Savantis de volgende annuleringskosten in rekening aan de Opdrachtgever:

i. bij annulering tot vier weken voor aanvang van de Training25% van de prijs voor de Training.

ii. bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de Training 50%van de prijs voor de Training.

iii. bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de Training is de Opdrachtgever de volledige prijs voor de Training verschuldigd.

Artikel 18 Prijs voor een Training:

a. Savantis behoudt zich te allen tijde het recht voor om de prijs voor een Training te wijzigen.

b. Tijdig voor aanvang van de Training ontvangt de Opdrachtgever een factuur.

c. Indien de factuur niet is voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum, is Savantis gerechtigd de Opdrachtgever, dan wel de door de Opdrachtgever afgevaardigde Deelnemer, uitte schrijven als Deelnemer aan de Training waarvoor is ingeschreven. Dit ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

Artikel 19 Annulering Training:

a. Indien door Savantis de prijs voor de Training en/of de locatie of de datum van de Training wordt gewijzigd, dan wel de locatie en/of datum voor het eerst aan Opdrachtgever wordt bekend gemaakt, kan de Opdrachtgever de inschrijving voor de Training schriftelijk annuleren, mits de Opdrachtgever er voor zorg draagt dat Savantis de schriftelijke annulering uiterlijk binnen vijf werkdagen heeft ontvangen. Indien de Opdrachtgever de Training reeds geheel of gedeeltelijk heeft betaald, zal het reeds betaalde bedrag door Savantis worden teruggestort. Als annuleringsdatum geldt de datum waarop de annulering door Savantis wordt ontvangen.

b. In geval van annulering door de Opdrachtgever op grond van sub a welke later dan de vijf dagen na datering van de schriftelijke mededeling van Savantis is ontvangen en in alle overige gevallen van annulering brengt Savantis de volgende annuleringskosten inrekening aan de Opdrachtgever:

i. bij annulering tot vier weken voor aanvang van de Training25% van de prijs voor de Training.

ii. bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de Training50% van de prijs voor de Training.

iii. bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de Training is de Opdrachtgever de volledige prijs voor de Training verschuldigd.

c. Door (i) ondertekening van het aanmeldingsformulier of de offerte/Overeenkomst/opdrachtbevestiging of (ii) door akkoord te geven via een e-mail of (iii) door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden via de website / webshop, bevestigt de Opdrachtgever aan Savantis kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en deze te accepteren.

d. Indien de Deelnemer niet geplaatst kan worden op de Training waarvoor hij is aangemeld (als gevolg van een omstandigheid die voor rekening komt van c.q. kan worden toegerekend aan Savantis), dan zal, indien de prijs voor de Training reeds (geheel of gedeeltelijk) is betaald, volledige restitutie plaatsvinden.

Artikel 20 Vervanging Training:

Is de ingeschreven Deelnemer verhinderd, dan is het mogelijk dat de Opdrachtgever (kosteloos) een vervang(st)er daarvoor in de plaats stuurt. Dit dient voor aanvang van de Training schriftelijk aan Savantis te worden gemeld.

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 juli 2021 en komen in de plaats van alle eerdere algemene (leverings-)voorwaarden. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KvK-nummer 41149071 (Stichting Savantis Vakcentrum) en KvK-nummer 41174465 (Stichting Exameninstelling Savantis). De Algemene Voorwaarden zijn tevens te raadplegen en te downloaden via de website van Savantis (www.savantis.nl). Op verzoek zal Savantis kosteloos een kopie van de Algemene Voorwaarden ter beschikking stellen.